POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que s’estableix en els arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”), pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem dels següents extrems.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte del Registre d’Activitats del Tractament de responsabilitat de GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, amb adreça postal C/Ricard Cirera, 6 3r 3ª, 43500 Tortosa (Tarragona) i correu electrònic info@globals.cat

Llocs webs:

Pàgina web principal: https://www.globals.cat

Perfils en xarxes socials:

 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin
 • Google Business

Quina presencia té GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL en les xarxes socials?

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, compta amb els següents perfils en les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Instagram, Linkedin, Google Business).

Es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors, o persones que realitzin comentaris a través d’aquestes. Així mateix d’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, s’exonera de qualsevol mena de responsabilitat derivada per comentaris dels usuaris i seguidors en les seves xarxes socials.

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, podrà utilitzar els perfils descrits anteriorment per a informar els seus usuaris de temes que consideri a nivell informatiu, de qualsevol mena d’esdeveniments, en qualsevol xarxa social; així com publicar ofertes o prestar serveis personalitzats per al client.

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que podem recaptar són els següents:

 • Nom i cognoms.
 • Número de telèfon.
 • Adreça de correu electrònic.
 • Fitxer adjunt (el currículum). Dades personals: Nom i cognoms, DNI, lloc i data de naixement, adreça personal, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic. Formació acadèmica: Estudis realitzats, indicant dates, centre, i lloc on s’han realitzat.
 • Assumpte i missatges.
 • Data i hora d’accés.
 • Perfil de Facebook, Perfil d’Instagram, Foto cos sencer, Foto primer pla.
 • Qualsevol altra informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres.

En alguns casos, és obligatòria l’emplenament del formulari de registre per a accedir i gaudir de determinats serveis oferts en la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades caràcter personal.

Per què i per a què tractem les teves dades?

Depenent de les finalitats necessitarem tractar unes dades o uns altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

La recollida i el tractament automatitzat de dades a través de la pàgina web es realitzarà a través del formulari de captació, tant de consulta com d’informació.

Les dades personals tractats per GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, seran els facilitats pel propi usuari. En el cas que s’hagin d’emportar determinades cessions de dades perquè GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, dugui a terme la prestació encarregada seran les permeses per la llei o les necessàries per a la prestació dels serveis, a més seran degudament informades als usuaris.

La gestió dels usuaris a través de la pàgina web propietat de GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL.

Informem a les dades personals que s’obtinguin a conseqüència del registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que s’estableix en el RGPD, atès que s’han adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit.

S’informa l’usuari la possibilitat de retirar el consentiment en el cas que s’hagi atorgat el mateix per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

 • Consentiment exprés de l’interessat, per als formularis de contacte.
 • Interès legítim per al tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe.
 • Interès legítim per al tractament de dades dels nostres clients en accions de venda online.
 • Compliment d’obligacions legals per a prevenció del frau, comunicació amb Autoritats públiques i reclamacions de tercers.

Quant temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici de la conservació resulti necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar-los degudament en les nostres bases de dades.

A quins destinataris es comuniquen les teves dades?

A manera general, GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, no cedirà les dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions on sigui obligatori per llei o s’hagi externalitzat algun servei per al normal funcionament de l’empresa. Així mateix, aquesta cessió serà informada a l’interessat a través de les clàusules de consentiment establertes per la normativa en protecció de dades.

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i s’assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per a protegir les dades personals. Dites terceres tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades. En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà l’estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals. Les dades personals obtingudes també podran ser compartits amb altres empreses del grup.

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL cedeix les seves dades a:

Els servidors de GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., es troben situats en Barcelona (Unió Europea).

CDMON: Servidors i còpia de seguretat diàries i tallafocs perimetral – Es troben a Barcelona.

On s’emmagatzemen les teves dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen dins de la UE. Les dades que s’enviïn a tercers que no pertanyin a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui perquè compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perquè s’han adherit al “Privacy Shield”.

Quins drets t’assisteixen i com pots exercir-los?

Vostès poden dirigir les seves comunicacions i exercitar els seus drets mitjançant una petició en el següent correu electrònic:  info@globals.cat

En virtut del que estableix la normativa en protecció de dades pots sol·licitar:

 • Dret d’accés: pots demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.
 • Dret de supressió i a l’oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-se al fet que es continuïn tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals. Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l’autoritat de protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes a GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL,.

Com tractem les dades personals dels menors d’edat?

Com a regla general, GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, no utilitza dades de menors en els seus serveis, atès que els mateixos van dirigits a majors d’edat. En el supòsit que es tractin dades de menors per a serveis puntuals, els mateixos se sol·licitaran la conformitat dels pares o representants legals per a la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per al tractament automatitzat de les dades en els termes que assenyala la normativa vigent.

Quines mesures de seguretat apliquem per a protegir les teves dades personals?

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procuren instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL,.

Com utilitzem les cookies?

El lloc web i les RRSS de GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, utilitzen cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació per aquest. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartits amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

Pot modificar-se la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.