Captio

Redisseny del logotip i creació del Website per a Captio, una empresa que s’encarrega de reportar, administrar i contabilitzar les despeses de les empreses facilitant aquesta feina a els seus clients.

Categoria: Web
Client: Captio